REGULAMIN USŁUGI

REGULAMIN USŁUGI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Usługa świadczona jest przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FENIKS
Cyprian Pawlaczyk
ul. Słoneczna 110, Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy
NIP: 627-114-97-86
zwanego dalej WYNAJMUJĄCYM
e-mail: feniks@cypis.pl

www: www.cypis.pl

2. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI

a) Wynajmujący świadczy usługi wynajmu sprzętu telekomunikacyjnego, komputerowego, RTV, etc.
b) W przypadku usługi wynajmu sprzętu telekomunikacyjnego w postaci zestawu telefonii satelitarnej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za świadczone przez operatora sieci usługi, brak ich realizacji, kłopoty techniczne, etc.
c) Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu mienie.
d) Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania się z otrzymaną dokumentacją wynajmowanego sprzętu, a także do stosowania się z jej zapisami celem prawidłowego, bezpiecznego użytkowania sprzętu.
e) Zamówienie usługi może być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
f) Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia (e-mail, faks).
g) Zamieszczone na stronie internetowej ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany cennik produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
h) Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez Wynajmującego.
i) Do zawarcia umowy najmu dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Wynajmującego.
j) Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu usługi, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.
k) Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
l) Wynajmujące zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usługi bez podania przyczyny.
m) Zastrzegamy sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.
n) Zamówienia będą odrzucane również gdy:
a. we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości
b. przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.
o) Zamówienia należy składać w języku polskim.
p) Zamówienie usługi zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zestaw telefonu satelitarnego jest dostępny w siedzibie Wynajmującego. W przypadku niedostępności, Wynajmujący może przyjąć rezerwacje usługi w terminie oczekiwanym przez Zamawiającego.
q) Wynajmujący zastrzega sobie prawo poinformowania Zamawiającego, który dokonał rezerwacji o braku możliwości realizacji umowy do tygodnia przed planowanym terminem realizacji usługi.
r) Wynajmujący przyjmuje kaucje celem zabezpieczenia zwrotu sprzętu w niepogorszonym stanie oraz zabezpieczenia kosztów wykonanych połączeń (w przypadku najmu telefonów satelitarnych). Kaucja wpłacana jest przed realizacją usługi, a zwracana jest po zwrocie i weryfikacji stanu sprzętu i rozliczenie kosztów związanych z połączeniami.
s) Wszystkie ceny są cenami netto wyrażonymi w walutach PLN (polski złoty) oraz USD (dolar USA).
t) Koszty połączeń realizowane są na podstawie faktycznego zużycia jednostek abonamentowych (weryfikowanych przed rozpoczęciem usługi i po jej zakończeniu na podstawie informacji otrzymywanych od operatora sieci – połączenie z numerem specjalnym operatora, wiadomość głosowa). Wartość jednostek podawana przez operatora THURAYA każdorazowo zostanie powiększona o koszty manipulacyjne operatora w wysokości 20%.
u) Wartość jednostek rozliczeniowych przeliczana jest z waluty USD na PLN wg kursu z dnia wystawienia Zamówienia.
v) Do cen należy doliczyć podatek VAT wg stawek obowiązujących na dzień wystawienia faktury.
w) Wystawiamy faktury VAT.

3. WARUNKI REALIZACJI USŁUGI:

a) Zamawiający usługę może wybrać następujące formy dostawy zamówionej usługi:
• Osobisty w siedzibie firmy Wynajmującego
• Na terenie województwa śląskiego / lubuskiego – możliwa usługa dostarczenia telefonu przez Wynajmującego pod wskazany adres Zamawiającego
• Wysyłka na koszt Zamawiającego.
b) Zamawiający usługę może wybrać następujące formy zwrotu zamówionej usługi:
• Zwrot w siedzibie firmy Wynajmującego
• Na terenie województwa śląskiego / lubuskiego – możliwa usługa odbioru telefonu przez Wynajmującego spod wskazanego adresu Zamawiającego.
• Wysyłka na koszt Zamawiającego.
c) W przypadku realizacji dostawy za pomocą osoby trzeciej - w momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo i obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu sprzętu, sprzętu jest inny niż zamawiany, lub sprzętu jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Wynajmującego.
d) W przypadku realizacji zwrotu za pomocą osoby trzeciej - w momencie odbioru przesyłki Wynajmujący ma prawo i obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego do zwrotu sprzętu, sprzęt jest niekompletny lub uszkodzony, Zamawiający przyjmuje warunkowo zwracaną przesyłkę i rozpoczyna procedurę reklamacyjną, o czym niezwłocznie powiadamia Zamawiającego.
e) Płatność za usługę powinna być dokonana na wskazany na dokumencie sprzedaży rachunek bankowy.
f) Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia.
g) Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w cenniku.
h) Koszty realizacji usługi mogą jednak ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatora THURAYA oraz firm doręczających.
i) W celu ułatwienia i usprawnienia procesu realizacji usługi pomiędzy klientem a sklepem prowadzona może być korespondencja e-mailowa.

4. REKLAMACJE I GWARANCJE:

a) Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne to może zrezygnować z realizacji usługi. Warunek – protokół sporządzony w obecności pracownika firmy przewozowej.
b) W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, Zamawiający powinien odesłać sprzęt na adres siedziby Wynajmującego.
c) Zamawiający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Wynajmujący zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

a) Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Wynajmującego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
b) Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, są jednak konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
c) Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator Wynajmującego.
d) Każdy Zamawiający, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie kontaktując się z przedstawicielem Wynajmującego telefonicznie, pisemnie lub pocztą elektroniczną.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

a) Wynajmujący zastrzega sobie prawo do:
• zmiany cen oraz ilości sprzętu w ofercie w ciągu dnia,
• wycofania oferty bez podania przyczyny,
• wprowadzania nowego sprzętu do oferty wynajmu,
• przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych,
b) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
c) Umowa najmu zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
d) Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.